top of page

מועדון קהילת המחול Dance Community Club

תקנון

הגדרות:

 • המועדון - Dance Community Club, מנהלו ובעליו.

 • חבר - חבר מועדון.

 • מנוי שנתי - תשלום המקנה זכות להשתתפות במספר שיעורים בלתי מוגבל במשך שנה, בכפוף להרשמה מראש ולכך שבמועד הרישום טרם התמלאה מכסת המשתתפים באותו שיעור. עלות המנוי השנתי תיקבע על ידי המועדון והמועדון רשאי לשנות תעריף זה מעת לעת על פי שיקול דעתו.

 • מנוי - תשלום המקנה זכות להשתתפות במספר שיעורים בלתי מוגבל במשך שנה, בכפוף להרשמה מראש ולכך שבמועד הרישום טרם התמלאה מכסת המשתתפים באותו שיעור. עלות המנוי השנתי תיקבע על ידי המועדון והמועדון רשאי לשנות תעריף זה מעת לעת על פי שיקול דעתו.

 

הטבות

 • ההטבות שמפורטות באתר הנן עד גמר מלאי ההטבות המיועדות לחברי המועדון בלבד.

 • אין המועדון אחראי על איכות השירות ו/או איכות המופע.

 • במקרה שבו המופע לא יתקיים מסיבה זו או אחרת, לא תקום לחבר שהזמין את המופע באמצעות המועדון זכות לפיצוי כלשהו ו/או זכות אחרת כנגד המועדון ו/או מי מטעמו.

 • הזכות להטבה ו/או הנחה הנה אישית לחבר המועדון ואין היא ניתנת להעברה.

 • המועדון רשאי לגבות עמלה על הטבות לפי שיקול דעתו, ובלבד שסכום העמלה יפורט בעמוד האתר שבו יוזמן קוד ההנחה לשירות/למופע/להטבה.

 • המועדון רשאי להעניק הנחה לחבר מועדון ו/או לקבוצת חברי מועדון עבור שירותיו ופעילויותיו, ואין במתן הנחה לאיזה מחברי המועדון כדי להקנות למי מיתר חברי המועדון זכות להנחה כלשהי.

 • אני נותן בזאת את הסכמתי לקבל מיילים פרסומיים מהמועדון בדבר פעילויות המועדון והטבות שונות של חברי המועדון.

 • המועדון רשאי לקיים הגרלות למתן הטבות ו/או הנחות שונות לאיזה מחברי המועדון, לפי שיקול דעתו.

 • ידוע לחבר המועדון כי תקנון המועדון יכול וישתנה מעת לעת וחבר המועדון אחראי לקרוא את התקנון המעודכן. התקנון המעודכן יפורסם באתר המועדון ובכל זמן יחול התקנון המפורסם באותה עת באתר המועדון.

 

סדנאות יוצרים/השתלמויות/שיעורים

 • המועדון רשאי לשנות מעת לעת את מחירי הסדנאות/השיעורים ו/או את מחירי המנויים.

 • המועדון רשאי לשנות את מקום קיום הסדנה/ההשתלמות/השיעור ושינוי המיקום כאמור לא יקנה לחבר המועדון זכות לפיצוי ו/או זכות כלשהי כנגד המועדון ו/או מי מטעמו.

 • רכישה של זכות להשתתפות ביותר משיעור/השתלמות/סדנה אחת תהיה מוגבלת למימוש השיעור/ים/סדנה/הסדנאות הנוספות באותו חודש שבו נרכשה השיעור/סדנה הראשונה.

 • רכישת זכות ההשתתפות בסדנה/שיעור ו/או מנוי שנתי הנה אישית ואיננה ניתנת להעברה.

 • המועדון רשאי לשנות מעת לעת את תנאי המנוי לרבות לגבות תשלום עבור החברות במועדון.

 • אין המועדון ו/או מי מטעמו אחראים לכל נזק שייגרם לחבר המועדון במהלך סדנה/השתלמות/שיעור ו/או כתוצאה מהם. על אף האמור, מתחייב חבר המועדון להודיע למועדון על כל אירוע פציעה שארע לו במהלך סדנה/השתלמות/שיעור ו/או בעקבותיה באופן מיידי.

 • חבר המועדון מתחייב להתנהג באופן נאות ולפי כללי ההתנהגות המקובלים והנדרשים בסטודיו שבו מתקיימת הסדנה/ההשתלמות/השיעור. התנהגות שאיננה נאותה תקנה למועדון ו/או לנציג הסטודיו, לדרוש מהחבר לצאת מהסדנה/ההשתלמות/השיעור ולעזוב את המקום, מבלי שלחבר המועדון תקום זכות לפיצוי ו/או זכות אחרת כלשהי בעקבות זאת כנגד המועדון ו/או מי מטעמו ו/או כנגד הסטודיו ו/או מי מטעמו.

 • אני הח"מ מאשר למועדון ו/או למי מטעמו לצלם תמונה שלי וסרטון שלי במהלך הסדנאות/ההשתלמויות/השיעורים שאשתתף בהם וכן לפרסם את החומר שיצולם באתר המועדון ובכל מקום אחר שהמועדון ו/או מי מטעמו ימצא לנכון ולא תהיה לי זכות כלשהי בעקבות הפרסום.

 • ההשתתפות בסדנה/השתלמות/השיעור מותנית מגיל 16 ומעלה אלא אם צוין אחרת בפעילות מסוימת של המועדון.

 

ביטול השתתפות בסדנה/השתלמות/שיעור

 • החזר כספי עבור רישום לסדנה/השתלמות/שיעור ינתן רק במקרה שבו תתקבל אצל המועדון הודעת ביטול באמצעות המייל של המועדון, עד ולא יאוחר מ- 4 ימים לפני מועד קיום הסדנה/ההשתלמות/השיעור. במקרה של אי הגעה לסדנה/השתלמות/שיעור ו/או שליחת הודעה על ביטול השתתפות פחות מ- 4 ימים לפני מועד קיום הסדנה/ההשתלמות/השיעור, לא תקום לחבר המועדון זכות להחזר כספי ו/או זכות כלשהי בגין אי השתתפות.

 • במקרה שבו לא תתקיים סדנה/השתלמות/שיעור, תימסר לחבר המועדון שנרשם לסדנה/להשתלמות/לשיעור הודעה בדבר ביטולה מוקדם ככל הניתן, ובכל מקרה לא תהיה לחבר המועדון זכות לפיצוי ו/או זכות כלשהי הנובעת מביטול הסדנה/ההשתלמות/השיעור.

 • במקרה של ביטול סדנה/השתלמות/שיעור, לא תקום לבעל מנוי זכות לפיצוי ו/או החזר כספי ו/או זכות כלשהי בעקבות הביטול ובלבד שבאותו חודש התקיימו 4 שיעורים לכל הפחות.

 

נוהל הפסקת מנוי שנתי (מסלול VIP)

 • ניתן בכל עת להודיע על הפסקת מנוי שנתי.

 • ביטול המנוי/מסלול ייכנס לתוקף חודש לאחר קבלת ההודעה במועדון כך שיבוצע חיוב נוסף על חודש מלא ב-1 בחודש העוקב ממועד הודעת הביטול.

 • אין אפשרות לבטל מנוי/מסלול לאחר פחות מחודשיים.

 • הפסקת מנוי תיעשה במילוי טופס ביטול בלבד. קישור לטופס הביטול ניתן למצוא באתר המועדון.

 • תשלום עבור שיעור ניסיון לא יקוזז מעלות המנוי.

 • גם במקרה שבו לא ישתתף בעל מנוי שנתי ולו בסדנה/שיעור/השתלמות אחת באותה שנה, לא יקים הדבר זכות להחזר כספי כלשהו למנוי, אלא בהתאם לנוהל הפסקת מנוי שנתי המפורט לעיל.

הקפאת מנוי שנתי (מסלול VIP)

 • הקפאת מנוי הינה הוספת זמן בתום תוקף המנוי (שנה) על חשבון זמן בתווך השנה.

 • ניתן בכל עת להודיע על הקפאת מנוי עתידית.

 • משך ההקפאה הינו עד 14 יום במהלך שנת המנוי.
 • מנוי שנרכש החל מה 1/10/2021, ניתן להקפיא מנוי עד 14 יום במהלך השנה שבה המנוי בתוקף. הקפאת המנוי למשך תקופת זמן נוספת הינה כרוכה בתשלום.
 • אין אפשרות להקפיא מנוי רטרואקטיבי (הודעה לאחר ההקפאה).
 • מנוי שהוקפא במהלך השנה ובוטל במהלך זמן זה, לא יהיה זכאי לקבלת זמן ההקפאה בתום תוקף המנוי.

הצהרת בריאות

אני הח"מ מצהיר כי כל הנתונים שמסרתי בהצהרת הבריאות, הנם נכונים ומדוייקים ואני מתחייב להודיע בכתב למועדון על כל שינוי במצבי הרפואי מיד עם היוודע לי דבר השינוי.

bottom of page