top of page

מועדון קהילת המחול Dance Community Club

תקנון

הגדרות:

 • המועדון - Dance Community Club, מנהלו ובעליו.

 • חבר - חבר מועדון, כל משתתף בפעילות המועדון / נהנה מהטבות המועדון.

 • מנוי - תשלום המקנה זכות להשתתפות במספר שיעורים מוגבלת/בלתי מוגבלת, בהתאם לסוג המנוי למשך זמן לא מוגבל ובכפוף להרשמה מראש ולכך שבמועד הרישום טרם התמלאה מכסת המשתתפים באותו שיעור. עלות המנוי תיקבע על ידי המועדון והמועדון רשאי לשנות תעריף זה מעת לעת על פי שיקול דעתו.

 

הטבות

 • ההטבות שמפורטות באתר הנן עד גמר מלאי ההטבות המיועדות לחברי המועדון בלבד.

 • אין המועדון אחראי על איכות השירות ו/או איכות המופע.

 • במקרה שבו המופע לא יתקיים מסיבה זו או אחרת, לא תקום לחבר שהזמין את המופע באמצעות המועדון זכות לפיצוי כלשהו ו/או זכות אחרת כנגד המועדון ו/או מי מטעמו.

 • הזכות להטבה ו/או הנחה הנה אישית לחבר המועדון ואין היא ניתנת להעברה.

 • המועדון רשאי לגבות עמלה על הטבות לפי שיקול דעתו, ובלבד שסכום העמלה יפורט בעמוד האתר שבו יוזמן קוד ההנחה לשירות/למופע/להטבה.

 • המועדון רשאי להעניק הנחה לחבר מועדון ו/או לקבוצת חברי מועדון עבור שירותיו ופעילויותיו, ואין במתן הנחה לאיזה מחברי המועדון כדי להקנות למי מיתר חברי המועדון זכות להנחה כלשהי.

 • אני נותן בזאת את הסכמתי לקבל מיילים פרסומיים מהמועדון בדבר פעילויות המועדון והטבות שונות של חברי המועדון.

 • המועדון רשאי לקיים הגרלות למתן הטבות ו/או הנחות שונות לאיזה מחברי המועדון, לפי שיקול דעתו.

 • ידוע לחבר המועדון כי תקנון המועדון יכול וישתנה מעת לעת וחבר המועדון אחראי לקרוא את התקנון המעודכן. התקנון המעודכן יפורסם באתר המועדון ובכל זמן יחול התקנון המפורסם באותה עת באתר המועדון.

 

תקנון שיעורי הסטודיו המלא מפורסם בקישור בראש העמוד

 • ככלל, לא יינתן החזר כספי לשיעור ניסיון / שיעור בודד / סדנה / השתלמות / מנוי, אלא אם צוין אחרת בכתב בלבד.

 • המועדון רשאי לשנות את מקום הפעילות ושינוי המיקום כאמור לא יקנה לחבר המועדון זכות לפיצוי ו/או זכות כלשהי כנגד המועדון ו/או מי מטעמו.

 • רכישת זכות ההשתתפות בסדנה/שיעור ו/או מנוי הנה אישית ואיננה ניתנת להעברה.

 • המועדון רשאי לשנות מעת לעת את תנאי המנוי לרבות לגבות תשלום עבור החברות במועדון.

 • אין המועדון ו/או מי מטעמו אחראים לכל נזק שייגרם לחבר המועדון במהלך סדנה/השתלמות/שיעור ו/או כתוצאה מהם. על אף האמור, מתחייב חבר המועדון להודיע למועדון על כל אירוע פציעה שארע לו במהלך סדנה/השתלמות/שיעור ו/או בעקבותיה באופן מיידי.

 • חבר המועדון מתחייב להתנהג באופן נאות ולפי כללי ההתנהגות המקובלים והנדרשים בסטודיו שבו מתקיימת הסדנה/ההשתלמות/השיעור. התנהגות שאיננה נאותה תקנה למועדון ו/או לנציג הסטודיו, לדרוש מהחבר לצאת מהסדנה/ההשתלמות/השיעור ולעזוב את המקום, מבלי שלחבר המועדון תקום זכות לפיצוי ו/או זכות אחרת כלשהי בעקבות זאת כנגד המועדון ו/או מי מטעמו ו/או כנגד הסטודיו ו/או מי מטעמו.

 • אני הח"מ מאשר למועדון ו/או למי מטעמו לצלם תמונות שלי וסרטונים שלי במהלך הסדנאות/ההשתלמויות/השיעורים/הפעילות שאשתתף בהם וכן לפרסם את החומר שיצולם באתר המועדון ובכל מקום אחר שהמועדון ו/או מי מטעמו ימצא לנכון ולא תהיה לי זכות כלשהי בעקבות הפרסום.

 • ההשתתפות בסדנה/השתלמות/השיעור מותנית מגיל 16 ומעלה אלא אם צוין אחרת בפעילות מסוימת של המועדון.

 

הצהרת בריאות

אני הח"מ מצהיר כי כל הנתונים שמסרתי בהצהרת הבריאות, הנם נכונים ומדוייקים ואני מתחייב להודיע בכתב למועדון על כל שינוי במצבי הרפואי מיד עם היוודע לי דבר השינוי.

bottom of page